banner 02

ziak skola rodic dokumenty

Rodicia  Školský poriadok
 Výchovný poradca
 Školská knižnica

Výchovný poradca

Výchovným poradcom na ZŠ je Mgr. Jozef Mikloš

Kompetencie výchovného poradcu boli určené Vyhláškou MŠ-SR č.43/1996 Z.z. Podľa nej výchovný poradca:
a/ plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí
b/ venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom
c/ poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a na vysokých školách a pri voľbe povolania
d/ sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti

Konzultačné hodiny pre rodičov sú v stredu v čase 10,00 - 12,00 hod, prípadne podľa dohody.

E-mail: miklos.zssarmich@gmail.com


Dokumenty:
Plán činnosti výchovného poradcu 2016/2017 (PDF)
Prijímacie skúšky na SŠ - usmernenie ObÚ Prešov, odbor školstva (PDF)
Trh práce v okresoch Sabinov a Prešov - prezentácia (PPS)
Zákon o odbornom vzdelávaní - novela - 2012 (PDF)
Úlohy výchovného poradcu (PDF)

Prijímanie na SŠ - rok 2014/2015:
Výpis plánov stredných škôl - jún 2015 (PDF)

Stránky o prijímacích pohovoroch, stredných školách a testovaní MONITOR:
Školské výpočtové strediská
Zoznam povolaní a zamestnaní
Ústav informácií a prognóz školstva
Národný ústav certifikovaných meraní - MONITOR
Štátny pedagogický ústav
Prešovský samosprávny kraj