banner 02

skola ziak rodic dokumenty

Skola  Aktuálne - Edupage
 Informácie o škole
 Zriaďovateľ
 Vedenie školy
 Materská škola
 Aktivity školy
 Školský klub detí
 Špeciálny školský pedagóg
 Školský vzdel. program
 Rada školy
 Ekonomické oddelenie
 Kontakt

O škole

Organizácia vyučovania v škol. roku 2016/2017

Organizácia vyučovania - vyučovacie hodiny, prestávky - tu:
Organizácia vyučovania v škol. roku 2016/2017 (PDF)


Základné informácie:

Druh školy: základná škola s materskou školou
Typ školy: plnoorganizovaná
Názov školy a adresa: Základná škola a materskou školou Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
Škola s právnou subjektivitou
Zriaďovateľ: Obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 42/18, 082 22 Šarišské Michaľany


Základná škola:
Počet žiakov: 410
Počet tried: 23
ŠKD: 28
Oddelenie: 1

Zamestnanci ZŠ:
Učitelia: 29
Školský špeciálny pedagóg: 1
Vychovávateľka: 1
Asistentky učiteľa: 2
Nepedagogickí: 14


Materská škola:
Počet detí: 87
Počet tried: 4

Zamestnanci MŠ
Učiteľky: 8 + 1 na skrátený úväzok
Nepedagogický zamestnanec: 1


Školská jedáleň - stravníci
Žiaci: 335
Zamestnanci: 45
Cudzí stravníci: 0
Stravníci spolu: 380
Zamestnanci spolu: 57


História školy

Prvá michalianska ľudová škola bola založená v roku 1799.
1.1.1958 bola daná do užívania osemročná stredná škola, ktorá mala okrem učební aj čitáreň, telocvičňu, jedáleň, kabinety a priestory pre družinu mládeže. Pri škole bolo hádzanárske a basketbalové ihrisko, Mičurinská prírodovedná stanica a ovocný sad. V tom čase ju navštevovalo 284 žiakov. V priebehu ďalších rokov priestory školy nevyhovovali narastajúcemu počtu žiakov (prišli aj žiaci z Ostrovian), preto sa využívali na vyučovanie provizórne priestory v iných objektoch (kaštieľ,...). Stará budova školy slúži dodnes potrebám detského domova.
Súčasná budova školy bola dokončená v roku 1976. Bola postavená pre 18 tried s príslušnými špeciálnymi učebňami. Dnes už jej kapacita nevyhovuje, keďže posledných rokoch sa počet tried neustále zvyšuje.
Za obdobie 40 rokov prešla viacerými organizačnými zmenami, z pôvodne ZDŠ cez ZŠ až po spojený právny subjekt ZŠsMŠ od roku 2004.


Dokumenty:
Zriaďovacia listina ZŠsMŠ (PDF)
Zriaďovacia listina ZŠsMŠ - s dodatkami (PDF)
Dohoda Šar. Michaľany - Ostrovany o zriadení školského obvodu (PDF)
Dohoda Šar. Michaľany - Ostrovany o zriadení školského obvodu - dodatok (PDF)


Webmaster: Jozef Mačo, maco.zssarmich@gmail.com