banner 02

skola ziak rodic dokumenty

Skola  Aktuálne - Edupage
 Informácie o škole
 Zriaďovateľ
 Vedenie školy
 Materská škola
 Aktivity školy
 Školský klub detí
 Špeciálny školský pedagóg
 Školský vzdel. program
 Rada školy
 Ekonomické oddelenie
 Kontakt

Rada školy

Rada školy má 11 členov.
Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ak zriaďovateľom je obec, sú:
- 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
- 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy
- 4 zvolení zástupcovia rodičov (ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia)
- 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Členovia Rady školy:
1. Mgr. Gabriela Klanicová - zvolená za pedagogických zamestnancov ZŠ
2. Slávka Miženčíková - zvolená za nepedagogických zamestnancov ZŠsMŠ
3. Ľubica Miščíková - zvolená za pedagogických zamestnancov MŠ
4. Luboš Bernát - zvolený za rodičov ZŠ
5. Ing. Ľubomír Miženčík - zvolený za rodičov ZŠ
6. Stanislav Vaňo - zvolený za rodičov ZŠ
7. Ing. Lucia Bednárová - zvolená za rodičov MŠ
8. Ing. Marek Zborovjan - delegovaný za zriaďovateľa
9. Ján Zimovčák - delegovaný za zriaďovateľa
10. Ing. Anton Mikloš - delegovaný za zriaďovateľa
11. Ing. Peter Zborovjan - delegovaný za zriaďovateľa


Poznámka:
Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa pre základné školy zriadené obcou sú členmi rady školy aj 1 delegovaný zástupca krajského školského úradu a 1 delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie.

Poznámka: Dňa 24.5.2016 sa uskutočnili voľby do novej rady školy.


Rada školy pri ZŠsMŠ Šarišské Michaľany 2016 (PDF)
Štatút Rady školy pri ZŠsMŠ Šarišské Michaľany (PDF)