banner 02

skola ziak rodic dokumenty

obec  Aktuálne - Edupage
 Informácie o škole
 Zriaďovateľ
 Vedenie školy
 Materská škola
 Aktivity školy
 Školský klub detí
 Špeciálny školský pedagóg
 Školský vzdel. program
 Rada školy
 Ekonomické oddelenie
 Kontakt

Školský klub detí

Prevádzka ŠKD

Od 11,20 hod. do 16:00 hod.
Výchovno–vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.


Organizácia:

V školskom roku 2016/2017 má Školský klub detí 1 oddelenie.
Navštevujú ho žiaci 1.- 4. ročníka. Činnosť ŠKD je rozdelená na spoločensko-vednú, prírodovedno- enviromentálnu, esteticko-výchovnú, pracovno-technickú a telovýchovno, zdravotno športovú oblasť výchovy.
Aktivity, ktoré sa realizujú v ŠKD rozvíjajú kreativitu, zručnosť, nadanie a záujmy detí.


Poplatky:

Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba a je spoplatnená.
V školskom roku 2016/2017 je poplatok za ŠKD 5,-€ a 7,-€ mesačne, určený VZN Obecného zastupiteľstva Šarišské Michaľany.


Odchod zo školy:

Žiadame rodičov, aby si pre svoje deti prichádzali presne v daný čas uvedený na zápisnom lístku a to o 13:30 hod, 15:00 hod, 15:30 a 16:00 hod.
Samostatne uvoľnené deti zo ŠKD budú podľa daného času na zápisnom lístku, alebo napísaním oznamu rodičom do slovníčka. Činnosť detí v čase od 13:30 do 15:00 je organizovaná spoločne pre všetkých členov oddelenia. V tomto čase je budova uzamknutá a deti neodchádzajú domov. Pani vychovávateľka má svoj výchovný program pre deti a Vašim individuálnym príchodom rušíte jej výchovnú činnosť.


Pobyt vonku:

Každý jeden deň (okrem silného dažďa a vetra) má vaše dieťa počas výchovnej činnosti klubu detí pobyt vonku - vychádzky, hry a súťaže na detskom alebo školskom ihrisku.
Žiadame rodičov, aby svoje deti obliekali primerane, vhodne na pobyt vonku (alebo im dajte odev a obuv na prezlečenie). Nekričte na deti kvôli zašpineným a zničeným nohaviciam, topánkam, bundám, sú to len veci....ony sa iba hrali a boli šťastné.
Hnevajte sa sami na seba, že ste nepripravili deťom tepláky a tenisky, aby boli pri hrách veselé a šťastné.
Ďakujeme


Priestory:

Činnosť ŠKD sa realizuje v samostatne určenej triede pre ŠKD, v telocvični, v počítačovej učebni, v cvičnej kuchynke, v knižnici, mimo budovy školy, podľa charakteru aktivít, na školskom ihrisku.
- naučiť deti aktívne oddychovať formou hier, súťaží, pohybových
- aktivít a záujmových činností
- pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
- začlenenie dieťaťa do kolektívu
- komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa
- podporovať u detí tvorivosť
- prípravu na vyučovanie (od 15:00 hod.)
- prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín


Pravidelné celoročné akcie:

- celoklubové súťaže - turistické vychádzky
- súťaže medzi klubmi s iných škôl
- tématické popoludnia (Športové netradičné popoludnia, Imatrikulácia prvákov, tvorivé dielne, Rozprávková noc v ŠKD Mikuláš, Vianoce, Fašiangy, Veľká noc, MDD, Moja mama ...)
- návštevy kultúrnych akcií, obecnej a školskej knižnice
- návštevy výstav, kina
- letná prázdninová činnosť


Informácie o ŠKD (PDF)
Dokument (PDF)