banner 02

skola ziak rodic dokumenty

obec  Aktuálne - Edupage
 Informácie o škole
 Zriaďovateľ
 Vedenie školy
 Materská škola
 Aktivity školy
 Školský klub detí
 Špeciálny školský pedagóg
 Školský vzdel. program
 Rada školy
 Ekonomické oddelenie
 Kontakt

Aktivity školy

• Internetová žiacka knižka
• ALF
• Bohatá krúžková činnosť (23 krúžkov rôzneho zamerania)
• ŠvP, LVK
• Exkurzie


Ďalšie aktivity:

• Školský časopis
• Deň Zeme
• Deň vody
• Dni zdravej výživy – mliečny deň, slávnosť jabĺk
• Pálenie Moreny
• Vianočné trhy
• Deň matiek
• Športová letná olympiáda
• MDD - športový deň deti
• Organizovanie športových súťaží – O veľkonočné vajíčko, Vianočnú oblátku
• Záložka spája školy
• KIDZ KARD
• Spolupráca so obecnou knižnicou
• Spolupráca s CPPPaP v Sabinove a CŠPP v Lipanoch