banner 02

skola ziak rodic dokumenty

obec  Aktuálne - Edupage
 Informácie o škole
 Zriaďovateľ
 Vedenie školy
 Materská škola
 Aktivity školy
 Školský klub detí
 Špeciálny školský pedagóg
 Školský vzdel. program
 Rada školy
 Ekonomické oddelenie
 Kontakt

Vedenie školy

PaedDr. Mária Cvancigerová - riaditeľka školy (štatutár školy)
Tel. č.: 051/4582 204
Mobil: 0917/669262       E-mail: mariacvancigerova.zssarmich@gmail.com


Mgr. Alena Dudičová - zástupkyňa RŠ pre ZŠ
Mobil: 0907/941349         E-mail: dudicova.zssarmich@gmail.com


Mgr. Zuzana Babičová - zástupkyňa RŠ pre materskú školu
Tel. č.: 0918/567 095           E-mail: babicova.mssarmich@gmail.com


Oľga Juricová - vedúca školskej jedálne
Tel. č.: 051/7942 285           E-mail: juricova.sjsarmich@gmail.com


Poradné orgány

Pedagogická rada
Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada zasadá 5 krát ročne. Zvoláva ju riaditeľka školy. Vyhodnocuje výchovno-vzdelávacie výsledky, prerokúva dôležité dokumenty školy. Rozhoduje o začlenených žiakoch a ich začlenení do bežných tried.

Predmetové komisie
Členmi jednotlivých komisií sú vyučujúci nižšieho sekundárneho vzdelávania príslušných vyučovacích predmetov. Sú metodickým orgánom riaditeľky školy, plnia funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy, sú oporou vedenia školy pri realizácii školskej politiky v škole.
Hlavné ciele PK spočívajú v uplatňovaní pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok a zabezpečiť ich rozpracovanie do konkrétnych úloh. Sledujú všetky novinky v príslušnom vyučovacom predmete, učebnice, pomôcky, analyzujú prospech a správanie žiakov, navrhujú zaradenie inovácií do vyučovania. Vedúci predmetovej komisie hospitujú podľa potreby u jednotlivých členov komisie. Jednou z hlavných náplní predmetovej komisie je prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a tematickými celkami. Aktívne inšpirujú žiakov, aby na základe svojich schopností dosiahli čo najvyššiu odbornú a ľudskú úroveň. Činnosť a aktivita predmetovej komisie smerujú tiež k výchove samostatného a tvorivého žiaka pre ďalšie úspešné štúdiu.

Metodické združenie
Členmi sú všetci učitelia primárného vzdelávania, vychovávateľka ŠKD, asistentky učiteľa. Cieľom je koordinovať vyučovací proces v zmysle platných učebných plánov a osnov, sledovať všetky novinky vo vyučovaní, učebnice, pomôcky, analyzovať prospech a správanie žiakov, navrhovať zaradenie inovácií do vyučovania. Vedúca MZ hospituje podľa potreby u jednotlivých členov komisie.


Spolupráca

V rámci spolupráce riaditeľka školy úzko spolupracuje s nasledovnými orgánmi:

Rada školy
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. V prípade potreby je riaditeľka školy prizývaný na zasadnutia rady školy. Rada školy pracuje podľa vlastného štatútu a plánu práce. Na svojich zasadnutiach sa zaoberá problematikou výchovno-vzdelávacieho procesu školy, organizuje a zabezpečuje každoročne tzv. rodičovský ples, pomáha i finančne pri väčších akciách školy pre žiakov školy.

Rodičovská rada
Členmi rodičovskej rady sú zvolení rodičia - z každej triedy jeden zástupca. Rodičovské združenie je registrované ako občianske združenie Slnečnica. Trikrát počas roka zvoláva triedne schôdze rodičovského združenia.