banner 02

dokumenty rodic skola ziak

Dokumenty  Zmluvy
 Faktúry
 Objednávky
 Prieskum trhu
 Hodnotiace správy
 Školské dokumenty

Hodnotiace správy ZŠ


Záverečné hodnotiace správy za školské roky

Hodnotiaca správa za šk. rok 2016/2017 (PDF)
Hodnotiaca správa za šk. rok 2015/2016 (PDF)
Hodnotiaca správa za šk. rok 2014/2015 (PDF)
Hodnotiaca správa za šk. rok 2013/2014 (PDF)
Hodnotiaca správa za šk. rok 2012/2013 (PDF)
Hodnotiaca správa za šk. rok 2011/2012 (PDF)
Hodnotiaca správa za šk. rok 2011/2012 - prehľad o prospechu a dochádzke (PDF)
Hodnotiaca správa za šk. rok 2010/2011 (PDF)